TV& VIDEO
ĐỘ ẨM 92%
GIÓ 16.09 m/s
MẶT TRỜI MỌC 6:15 am