TRUNG TÂM TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG


Giám đốc: Đặng Xuân Thu
Phó Giám đốc: Văn Công Tường
Phó Giám đốc: Lê Minh Sanh

Chức năng:

Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng là đơn vị trực thuộc Đài Truyền hình Việt Nam có chức năng sản xuất, khai thác các chương trình truyền hình tại khu vực để phát trên sóng truyền hình Quốc gia và trên sóng của Trung tâm THVN tại Tp Đà Nẵng; truyền tiếp các chương trình truyền hình Quốc gia tại địa bàn theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc, trên cơ sở đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Xây dựng kế hoạch công tác hàng năm và dài hạn, trong đó có kế hoạch về định hướng tuyên truyền, sản xuất, khai thác các chương trình truyền hình phản ánh các hoạt động của khu vực Trung Trung Bộ và Tây Nguyên để phát sóng Truyền hình Quốc gia và trên sóng của Trung tâm THVN tại Tp Đà Nẵng và tổ chức thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt.

2. Tổ chức nghiệm thu các thể loại chương trình truyền hình theo quy định. Chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và trước pháp luật về nội dung, chất lượng và chi phí sản xuất các chương trình theo quy định của Đài.

3. Tổ chức truyền tiếp chương trình phát sóng Quốc gia của Đài truyền hình Việt Nam theo quy định của Tổng Giám đốc.

4. Tổ chức các hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

5. Thực hiện chức năng đầu mối của Đài truyền hình Việt Nam đối với các Đài TH, Đài PT-TH trong khu vực Trung Trung Bộ và Tây Nguyên trên một số lĩnh vực được Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam uỷ nhiệm.

6. Soạn thảo nhiệm vụ cụ thể, quy chế, lề lối làm việc, mối quan hệ công tác của Trung tâm với các đơn vị trực thuộc Đài trình Tổng Giám đốc phê duyệt.

7. Phối hợp với Ban Tổ chức cán bộ xây dựng kế hoạch đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức và người lao động thuộc Trung tâm. Xây dựng quy hoạch cán bộ để đáp ứng nhu cầu công tác của đơn vị.

8. Quản lý theo phân cấp về tổ chức cán bộ, tài chính, tài sản của của đơn vị theo quy định chung của Đài truyền hình Việt Nam.

Cơ cấu tổ chức:

1.   Phòng Chương trình.

2.   Phòng Thời sự.

3.   Phòng Phim tài liệu và Phóng sự.

4.   Phòng Khoa giáo.

5.   Phòng Văn nghệ - Thể thao.

6.   Phòng Kỹ thuật.

7.   Phòng Đạo diễn - Quay phim.

8.   Phòng Quảng cáo - Dịch vụ TH.

9.   Phòng Truyền hình Tây nguyên.

10.   Phòng Tổ chức - Hành chính.

11. Phòng Kế hoạch - Tài chính.