Root element is missing. Đà Nẵng: Triển vọng từ vùng sản xuất lúa giống.